2004

Nhận được các khoản tài trợ nghiên cứu và phát triển từ Trung tâm Phát triển Công nghệ Bảo vệ Môi trường của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Thực thi của Uỷ ban Điều hành.