Tham gia các triển lãm quốc tế năm 2007

Triển lãm Hàng hóa Xử lý Chất thải Rắn và Công nghệ Thiết bị, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Triển lãm Bảo vệ Môi trường Quốc tế thứ 8, Thượng Hải, Trung Quốc.
Triển lãm Môi trường N-EXPO 2007, Tokyo, Nhật Bản.
Triển lãm Môi trường ENVEX 2007, Seoul, Hàn Quốc.
Triển lãm Công nghệ Năng lượng, Môi trường và Nước Quốc tế tại Đài Bắc, Đài Loan.
Hội nghị và Triển lãm Môi trường Thường niên A&WMA lần thứ 100, Pittsburgh, Hoa Kỳ.
Tham gia Triển lãm Vận dụng và Sử dụng Tổng hợp Công nghiệp Bảo vệ Môi trường tại Quảng Châu.
Tham gia Triển lãm Bảo vệ Môi trường Hằng năm của Huyện Shigai, Nhật Bản.