2018-10

Việc phát triển thiết bị thương mại được hỗ trợ bởi chức năng mạng và cơ sở dữ liệu đám mây, cung cấp cho người dùng quyền truy cập từ xa để giám sát tình trạng thiết bị và xem các bản ghi hoạt động.