2015-09

Máy phân bón tự làm không cần compost được niêm yết, lật đổ các phương pháp xử lý chất thải môi trường truyền thống và đặt ứng dụng phân bón nông nghiệp làm điểm khởi đầu.