2012-01

Cục Bảo vệ Môi trường thuộc Ủy ban Thư ký Nội các và Sở Bảo vệ Môi trường Đài Bắc đã thăm Quầy trưng bày Triển lãm Giới thiệu Công nghệ Xử lý Không cần ủ phân.