2007-06

Công ty Yessun đã tham gia Triển lãm Bảo vệ Môi trường ENVEX 2007 tại Seoul, Hàn Quốc và đã được phỏng vấn trên truyền hình trong sự kiện này. Công ty cũng đã tham gia Triển lãm Bảo vệ Môi trường Hàn Quốc.