2006-12

Ban Nông nghiệp (COA) thuộc Uỷ ban Hành pháp sử dụng thiết bị “Không phân hủy” của Yessun để giảng dạy cho nông dân cách quản lý chất thải nông nghiệp như rơm cỏ, chất thải trái cây và rau quả, cành cây lá rụng, v.v. Chất thải được xử lý và chuyển đổi thành phân hữu cơ để tái chế.