2000-12

Nhà tù Taichung và Công ty Yessun, cùng thuộc Bộ Tư pháp, đã phối hợp phát triển và công bố công nghệ xử lý không cần phân hủy thành công. Vào tháng 2 năm 2001, Bộ Tư pháp đã ủy thác việc hợp tác và nghiên cứu phát triển kết quả công nghệ phân bón lỏng không cần phân hủy cho các cơ quan quốc gia và chính quyền địa phương tham khảo.