Nhanh chóng phân compost

Nhanh chóng phân mục đích chính là để giải quyết các nông dân, trường học và gia đình bằng cách sử dụng vấn đề mùi nhà bếp phân compost chất thải, rụng lá được sản xuất. Xả rác là một nguồn phân bón hữu cơ, mà còn là một vật liệu tốt để tăng sự màu mỡ của đất, xứng đáng được tái chế。

rapid_c

  • Các tính năng của máy tính nhanh chóng phân compost là như sau:


Phân compost truyền thống được xếp chồng lên nhau nhiều hơn 12 tháng, nhanh chóng phân compost chỉ 3-8 giờ để hoàn thành việc điều trị, tiết kiệm lá xả rác thời gian xử lý。

Toàn bộ quá trình mà không có nước thải, công nghệ không mùi, không độc hại。

Công nghệ phân nhanh chóng có thể rụng lá không phải bãi rác, thiêu ra tro, phân compost và điều trị khác。

Các sản phẩm điều trị có thể được sử dụng cho nông nghiệp phân bón hoặc các ứng dụng hữu cơ vỏ。