Yes-Sun
Yes-Sun
Quản lý và tái chế chất thải hữu cơ

Nhiều nước đang đối mặt với các vấn đề về xử lý chất thải, và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này cũng làm cho tỷ lệ thay thế các sản phẩm điện tử tăng, nhiều chất thải, đang phát triển đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với bảo vệ môi trường。

Tìm hiểu thêm


Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ mới nhất

Có rất nhiều chất thải hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp, rắn, chất thải từ gia súc và chất thải municipal, Tuy nhiên, các chất thải hữu cơ thường được coi là rác và gửi đến bãi chôn lấp hoặc đổ tại sẽ。

Tìm hiểu thêm

Yes-Sun