Yes-Sun
Yes-Sun
Danh mục thiết bị CFT

Bốn loại của các hệ thống phân compost-miễn phí。

Learn more


Thương mại-loại thiết bị

SUN – 500L: chức năng, quy trình và hoạt động。

Tìm hiểu thêm

Yes-Sun

Yes-Sun
Tiêu chuẩn-loại thiết bị

SUN – 1500L: chức năng, quy trình và operation。

Tìm hiểu thêm


Kinh tế loại thiết bị

Chức năng và điều trị các quá trình của SUN 5000L。

Tìm hiểu thêm

Yes-Sun

Yes-Sun
Máy sản xuất phân bón DIY

Quy trình thao tác vận hành Thiết bị tự chế tạo phân bón phân hủy không ủ。

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu quá trình hoạt động