Yes-Sun
Yes-Sun
Lượng khí thải carbon

Khái niệm đầu tiên của lượng khí thải carbon có nguồn gốc từ các dấu chân sinh thái, để tính toán bao nhiêu khu vực sinh thái hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và dịch vụ nhu cầu của cuộc sống hàng ngày của mỗi người。

Tìm hiểu thêm


Carbon footprint xác minh phân compost miễn phí trang thiết bị và điều trị

Dữ liệu hoạt động nghiên cứu phân tích, nội bộ điều tra và các hàng hóa carbon footprint ware mềm tính toán, điều chỉnh dữ liệu và báo cáo dấu chân carbon đầy đủ hàng hóa, hàng hóa carbon footprint chứng nhận giai đoạn。

Tìm hiểu thêm

Yes-Sun

Yes-Sun
Bằng sáng chế và Nhãn hiệu

Tìm hiểu thêm


Danh tiếng và Thành tích

Tìm hiểu thêm

Yes-Sun