ภาพรวม

เกษตรกรรม การทำป่าไม้ การประมง สัตว์ปีก และของเสียจากปศุสัตว์ – ของเสียจากการฆ่าสัตว์หรือการเพาะปลูกพืช

 • การเกษตรและพืชสวน: ธัญพืช, ธัญพืช, เห็ด, ผัก, ผลไม้, ปาล์มโอลีฟ, ดอกไม้, ถั่ว, ฯลฯ. —>สารตกค้างของพืช
 • การป่าไม้: การเข้าสู่ระบบป่าแปรรูปไม้, เศษไม้ที่ลอย ฯลฯ. —>สารตกค้างจากป่าไม้
 • ประมง: ปลากุ้งหอยปลาสวยงาม ฯลฯ. —>ของเสียจากการเพาะพันธุ์
 • สัตว์ปีก: ไก่เป็ดนกห่าน ฯลฯ. —>ปุ๋ยคอก
 • ปศุสัตว์: หมูวัววัวแพะแกะม้า, กระต่าย, กวาง ฯลฯ. —>ปุ๋ยคอก

ของเสียจากอุตสาหกรรม – ของเสียจากกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับอาหาร ความบันเทิง การบริการ วัฒนธรรม การรักษาโรค เป็นต้น

 • กระบวนการทำอาหาร: ผัก, คุกกี้, เครื่องดื่มแช่แข็ง, เครื่องชงกาแฟ, ชา, นม, ธัญพืช, ธัญพืช, ถั่ว, ฯลฯ. —>สารตกค้างของการประมวลผล
 • โรงฆ่าสัตว์การประมวลผลสดจับกระป๋องแปรรูปเนื้อสัตว์ ฯลฯ. —> ของเสียที่มีหรือไม่มีน้ำมัน (ไขมัน)
 • โรงกลั่นสุรากลั่นไร่องุ่นโรงกลั่นน้ำตาลโรงงานสกัดน้ำมันชีวภาพยา, การทำเหมืองแร่พลังงาน, สวนอุตสาหกรรม ฯลฯ. —>กากเมล็ด Distillers เสียยาตกค้างของสัตว์และพืชเสียครัวกากตะกอน
 • โรงงานกระดาษก๊าซชีวภาพบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ฯลฯ. —>กากตะกอนอินทรีย์ที่ทำจากขนสัตว์และเครื่องหนัง
 • โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ห้องครัวกลาง, โรงพยาบาล, พยาบาล ฯลฯ. —>ผักและผลไม้ของเสียห้องครัวเสียสวน
 • ซูเปอร์มาร์เก็ต, ตลาดขายส่ง, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ตลาดแบบดั้งเดิม, ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ. —>ผักและผลไม้, อาหารหมดอายุ
 • สวนสัตว์สวนสาธารณะอ่อนหัดถนน, การก่อสร้าง, ตกแต่ง, การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ. —>มูลสัตว์เศษอาหารขยะสวน, เศษไม้

ของเสียรายวัน – ของเสียในชีวิตแต่ละวัน อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

 • องค์กรเอกชน, หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลท้องถิ่น ฯลฯ. —> ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน
 • กองทัพเรือ, ท่าเรือ, หน่วยงานป้องกัน, โรงเรียนทหาร ฯลฯ. —>ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน
 • ชุมชนพาร์ทเมนท์, บ้าน, อาคาร, หมู่บ้าน ฯลฯ. —>ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน
 • โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยมวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา, โรงเรียนอนุบาล, ฯลฯ. —>ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน
 • เรือนจำศูนย์กักกัน ฯลฯ. —>ผักและผลไม้เสียครัวเสียสวน

Global Organic Waste Estimate Table

State of Organic Waste

Category Item Unit USA Canada U.K. Germany Freance Italy Austrilia
Daily Population 317,408,015 35,540,419 64,105,654 80,781,000 66,019,000 60,780,377 23,622,400
Total Amount Ton 158,704,008 17,770,210 32,052,827 40,390,500 33,009,500 30,390,189 11,811,200
Agriculture Cereals Ton 356,961,850 50,066,680 19,515,000 44,942,300 70,981,610 19,045,559 43,371,698
Fiber crops Ton 3,598,000 28,500 13,825 0 53,400 1,700 973,497
Fruit Ton 26,548,859 706,076 371,730 2,567,164 7,754,173 13,889,219 3,243,725
Seedcake Ton 70,019,306 13,507,658 1,560,660 2,935,226 4,201,487 474,928 3,027,028
Oil crops Ton 17,566,882 6,977,916 986,360 1,865,446 2,793,390 845,317 1,636,170
Beans Ton 2,357,134 4,726,760 565,000 240,300 884,653 158,802 3,892,522
Roots & tubers Ton 20,368,658 4,590,296 4,553,000 10,665,600 6,340,807 1,602,759 1,330,186
Nuts Ton 1,547,470 16,000 54,349 242,747 177,612
Vegetables Ton 35,947,720 2,356,565 2,260,740 3,820,721 5,636,952 12,297,645 1,973,014
Total Amount Ton 106,983,176 16,592,090 5,965,263 13,410,551 19,740,164 9,711,735 11,925,090
Forestry Roundwood Ton 332,909,000 151,978,164 10,119,547 52,338,130 52,370,652 7,744,463 28,504,000
Sawmills Ton 64,946,000 40,564,043 3,409,400 21,081,300 8,067,274 1,370,000 4,400,000
Total Amount Ton 39,785,500 19,254,221 1,352,895 7,341,943 6,043,793 911,446 3,290,400
Fisheries Capture Ton 5,128,381 814,946 631,442 207,500 425,694 200,816 157,467
Aquaculture Ton 420,024 173,452 203,037 26,280 204,860 162,618 80,004
Total Amount Ton 554,841 98,840 83,448 23,378 63,055 36,343 23,747
Livestock Cattle Ton 90,768,500 12,215,000 9,900,000 12,482,389 19,008,990 6,440,361 28,418,422
Pig Ton 64,775,000 12,879,000 4,885,000 27,690,100 13,487,588 8,661,500 2,098,147
Poultry Ton 2,960,700 173,230 155,320 136,308 204,935 165,000 103,301
Sheep & goats Ton 8,227,000 917,000 32,301,000 1,819,800 8,773,316 7,975,600 78,271,551
Total Amount Ton 1,042,844,524 143,330,508 117,793,773 157,230,993 219,584,848 78,289,531 326,807,929
Industrial Beer Ton 22,931,400 1,925,500 4,204,900 8,850,266 1,900,000 1,279,100 1,735,000
Edible Oil Ton 9,395,900 282,700 127,400 1,091,400 583,200 991,600 41,950
Raw sugar Ton 8,179,000 133,000 1,124,000 4,596,232 4,097,000 372,000 3,733,000
Wine Ton 2,820,000 57,000 1,500 528,515 5,286,414 4,089,000 1,155,000
Pulp Ton 49,519,530 17,189,000 224,000 2,636,000 2,755,685 578,936 1,431,000
Fibreboard Ton 8,131,000 1,290,000 788,000 5,062,870 1,070,610 730,000 459,000
Total Amount Ton 20,195,366 4,175,440 1,293,960 4,553,057 3,138,582 1,608,127 1,710,990
Treatment Treatment Cost USD/Ton 60 75 80 82 90 70 40
Total Cost USD/Year 82,144,044,798 15,091,598,089 12,683,373,216 18,281,934,644 25,342,194,784 8,502,600,220 14,222,774,258
Fertilizer Total Amount Ton 19,298,449 2,613,755 1,801,000 2,594,327 3,968,000 1,432,642 2,279,590
Total Cost USD/Year 6,754,457,150 914,814,250 630,350,000 908,014,450 1,388,800,000 501,424,700 797,856,500
Remark for Waste Volume Estimatation
Daily: 1.5kg per day for single person (including kitchen waste and food waste)
Agriculture, forestry, fisheries: Waste volume estimately counted from 20% of product
Livestock: cattle 30kg/day, pig 2kg/day, sheep 0.5kg/day, poultry 0.15kg/day
Industrial: Waste volume estimately counted from 20% of product